• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

515-345-284 biuro@5tech.pl GWARANCJA NA WSZYSTKIE PRODUKTY 24 MIESIĄCE

Regulamin sklepu

Sklep internetowy 5TECH, dostępny pod adresem internetowym www.5tech.pl, prowadzony jest przez Monika Latała prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FIVE TREES, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6791009985, REGON 350764150

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają
zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.
93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.5tech.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod
www.5tech.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności
składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a
Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z
dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i
liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu
internetowego dostępnego pod [adresem].

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.5tech.pl, prowadzony jest przez
[oznaczenie zgodne z częścią I. Podręcznika].

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od
dostępnych możliwości]:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu
internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów
dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach
sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem
spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient
następujących minimalnych wymagań technicznych Google Chrome,Mozilla itp.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym
zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia
końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep]
zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za
pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18
lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej
serwisu www.5tech.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest
złożenie zamówienia lub rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie
formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. 5TECH może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze
Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do
części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w
szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z
prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub
naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr
osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych
klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez [nazwa
prowadzącego] za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre
imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu
internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej
zgody 5TECH.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w
związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy
podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w
ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych
klientów oraz dla 5 TECH.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z
sieci Internet.

3.8.Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

3.9.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 poz. 922)

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
internetowego należy wejść na stronę internetową www.5tech.pl, dokonać
wyboru towaru, podejmując kolejne czynności
techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje
dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich
dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia
przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji
wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy
kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego
wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie
złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie
zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w
tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,


4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji
treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli
zawarcia z 5TECH Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail
zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich
istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta
wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską [lub
inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość
osobistego odbioru]. Koszty dostawy uwzględnione są prze wyborze towaru.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną
wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych
licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4.Czas realizacji zamówienia w przypadku
płatności kartą wynosi 1 dzień roboczy od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym
czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej
serwisu www.5tech.pl oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi
istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez
przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do
przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji
Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie
składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła
oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego Millenium 49 1160 2202 0000 0002 7349 2974,

b) płatnością w systemie Blue Media S.A.,

c) zapłata kartą płatniczą:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

d) płatność przy odbiorze.

e) W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego

f) Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i
wysyłając je na adres:FIVE TREES MONIKA LATAŁA ul.Topografów 40 30-399 Kraków
lub za pomocą formularza na adres:fivetech@interia.pl

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło
dostarczenie Towaru


7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest
uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy
adres:

FIVE TREES MONIKA LATAŁA ul.Topografów 40 30-399 Kraków

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni
sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. 5TECH jako sprzedawca odpowiada
wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu
Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez
tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych
prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na
adres fivetech@interia.pl.
5TECH zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to
nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. 5TECH podejmuje działania w celu
zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki
wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w
rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot:FIVE TREES MONIKA LATAŁĄ o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do
korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem Sklepu.

9.4. FIVE TREES MONIKA LATAŁA zobowiązuje się do
rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie
było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja
zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych z a Klientem, który jest konsumentem w
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.


10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Masz pytanie ? ZADZWOŃ 515 345 284 ZAMÓW RÓWNIEŻ PRZEZ TELEFON pon - pt. 9.00 -17.00
Kontakt
  • Five Trees Monika Latała
  • 30-399 Ul.Topografów 40
  • Kraków
O sklepie
Sklep www.5tech.pl w swojej ofercie posiada duży wybór wideodomofonów. Działamy w branży elektroniki użytkowej od 2014 roku, a teraz tworzymy własną markę "5Tech" Zaletą naszych produktów jest: Doskonała jakość! Najnowsze rozwiązania techniczne! nowoczesny deseign oraz atrakcyjne ceny. Naszym klientom zapewniamy pełne doradztwo techniczne, pomoc w doborze i konfiguracji sprzętu oraz dostosowanie dla indywidualnych potrzeb klienta. Opinie o nas i wideodomofonach można znaleźć na Allegro, link do komentarzy: https://allegro.pl/uzytkownik/2674504/oceny